Contacto
Mr. Zhou Fan
E-mail:
zhoufan@fantasticachina.com
Msn: fantasticofan@hotmail.com

Ms. Beibei
E-mail:
beibei@fantasticachina.com Msn: belindabeibei@hotmail.com

Tel:+86 10 5869 7082 / 7122
Fax:+86 10 5869 7209
Web:
www.fantasticachina.com